O NFHOS

O NFHOS

Kdo smo?

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) združuje organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije v Sloveniji.

NFHOS je bil ustanovljen leta 2008 z namenom, da bi spodbudil medsebojno povezovanje vseh slovenskih humanitarnih organizacij in tako izboljšal možnosti skupnega delovanja za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov in skupin.

NFHOS se od samega začetka trudi javno opozarjati na vse oblike družbene izključenosti in neenakosti, na vse oblike nasilja in ogrožanja človekovega dostojanstva, hkrati pa predlaga ustrezne ukrepe, strategije in politike. Pomemben glasnik NFHOS-a je Kongres humanitarnih organizacij, na katerem so podeljena tudi priznanja NFHOS in kipec dobrote (najvišje priznanje). Nagrade prejmejo posamezniki, ki so s svojim delom trajno zaznamovali delo in organiziranost na humanitarnem področju v Sloveniji.

 

Namen in poslanstvo

Forum je namenjen predvsem koordinaciji humanitarnih organizacij, usklajevanju interesov humanitarnih organizacij pred zahtevnejšimi skupnimi nalogami in zastopanje v primeru skupnih interesov.

Poslanstvo foruma je z oblikami koordinacije, usklajevanja in zastopanja sistemsko uveljavljanje vloge humanitarnih organizacij pri doseganju njihovega primarnega poslanstva ter zagotavljanje ustrezne vključenosti foruma na vseh družbenih področjih in ravneh.

 

Cilji foruma:

 • Koordinirano zastopanje skupnih interesov vseh humanitarnih organizacij, članic foruma brez razlik v interesnih dejavnosti in po načelu enakopravne zastopanosti,
 • Zastopanje humanitarnih organizacij na političnem, humanitarnem, socialnem, zdravstvenem, kulturnem, ekonomskem in mednarodnem področju,
 • Aktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonodaje, ki vpliva na vsa ta področja, zagovarjanje skupnih ciljev pred vplivnimi skupinami, političnimi strankami, institucijami in posamezniki v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji,
 • Povezanost humanitarnih organizacij na programskem, strokovnem in organizacijskem področju za večjo učinkovitost človeških, finančnih in materialnih virov ter za nepristransko in nevtralno pomoč kar se da velikemu številu upravičencev.

Za dosego skupnega namena in ciljev, forum opravlja predvsem sledeče naloge:

 • usklajuje skupne interese humanitarnih organizacij v civilnem dialogu med humanitarnimi organizacijami, z državnimi in drugimi javnimi institucijami ter strokovnimi združenji in drugimi organizacijami,
 • spodbuja povezovanje humanitarnih organizacij za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov in skupin s preverljivimi metodami in pripravlja predloge za izboljšanje, spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja,
 • opozarja na vse oblike družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva in na vse oblike nasilje ter hkrati predlaga ustrezne ukrepe, strategije in politike,
 • preučuje slovensko zakonodajo in daje pobude za njeno dopolnjevanje ali spremembe; daje predlog za usklajeno in učinkovito javno predstavitev predlogov sprememb,
 • zbira, predlaga in oblikuje skupne predloge za imenovanje predstavnikov humanitarnih organizacij v organe državnih in drugih javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in združenj,
 • obravnava značilne potrebe posameznih humanitarnih organizacij in po dogovoru podpira njihov razvoj in status na podlagi avtonomne pobude članice foruma,
 • v skladu s skupnimi potrebami se vključuje v delovanje na mednarodnem področju,
 • organizira, zaradi obveščanja in uveljavljanja interesov humanitarnih organizacij ali tistih skupin in posameznikov, ki jim organizacije pomagajo, skupne nastope humanitarnih organizacij v javnosti,
 • izvaja letna srečanja humanitarnih organizacij.