Seminarji in delavnice

Dogovor o ustanovitvi

D O G O V O R
o ustanovitvi
NACIONALNEGA FORUMA HUMANITRARNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

1. člen
(namen ustanovitve)

 

Za lažje uresničevanje skupnih namenov, podpisniki tega dogovora na podlagi 8. člena Zakona o društvih – ZDru-1 ustanavljajo Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (v nadaljevanju forum).

Forum se ustanavlja kot oblika povezovanja organizacij, ki delujejo na ozemlju Republike Slovenije in imajo pridobljen status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah – ZHO.

Ustanovitev foruma temelji na sprejetih sklepih prve ustanovne seje Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij, ki je bila dne 12.02.2008 v prostorih na naslovu Stegne 21c, v Ljubljani in na katerem je ustanovitev s pristopno izjavo že podprlo 55 humanitarnih organizacij ter pomeni nadaljevanje povezovanja humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Forum se ustanavlja za namen koordinacije med humanitarnimi organizacijami, usklajevanju interesov med njimi in skupno zastopanje teh organizacij v dialogu z drugimi.

 

2. člen
(oblika ustanovitve)

 

Forum se ustanavlja kot subjekt civilnega prava, ki ni pravna oseba.

Podpisniki soglašajo, da foruma ne bodo vpisali v pristojen register pravnih oseb oziroma ne bodo zaprosili za podelitev statusa pravne osebe.

Za delovanje foruma se smiselno uporablja določbe Zakona o društvih – ZDru-1, v kolikor iz volje ali namena podpisnikov ali pravil foruma ne izhaja drugače.

 

3. člen
(pristop novih organizacij)

 

Podpisniki soglašajo, da lahko v forum pristopijo nove organizacije, ki izpolnjujejo za to postavljene pogoje in po vnaprej določenem postopku, brez spremembe tega dogovora.

Nove organizacije, ki postanejo članice foruma so v forumu enakopravne podpisnikom tega dogovora.

 

4. člen
(pravila foruma)

 

Delovanje foruma se natančneje uredi v pravilih foruma, ki se sprejmejo hkrati s tem dogovorom.

 

5. člen
(pristojnost za podpis dogovora)

 

Podpisniki tega dogovora izjavljajo, da imajo ustreza pooblastila organizacije, ki jo zastopajo in sicer na podlagi zakona, notranjega akta ali na podlagi sklepa pristojnega organa te organizacije. V ta namen podpisniki ob podpisu tega dogovora predložijo ustrezno pisno pooblastilo.

V kolikor podpisnik pisnega pooblastila ob podpisu nima, mu ostali podpisniki tega dogovora priznavajo, da ustrezno pooblastila ima, če ima žig organizacije, ki jo zastopa in če v roku 6 mesecev od podpisa tega dogovora na sedež foruma posreduje ustrezno pisno pooblastilo ali naknadno odobritev zastopanja s strani zastopane organizacije.

V kolikor podpisnik ob podpisu ne priloži ustreznega pooblastila ali naknadne odobritve, niti tega ne stori v 6 mesecih po podpisu, se ga ne šteje kot podpisnika dogovora. Organizacija, ki naj bi jo tak podpisnik zastopal se lahko včlani v forum, skladno s pravili foruma.

 

6. člen
(članstvo podpisnikov dogovora)

 

Podpisniki dogovora si medsebojno priznavajo, da izpolnjujejo pogoje za članstvo v forumu, skladno s pravili foruma in se zavežejo, da v 6 mesecih od podpisa forumu posredujejo ustrezna dokazila o tem, pri čemer izjavo, da želi biti članica foruma in izjavo da sprejeme pravila foruma nadomesti pooblastilo iz prejšnjega člena.

 

7. člen
(podpis dogovora)

 

Ta dogovor se podpiše s podpisovanjem podpisnih lističev, ki vsebujejo:

  • zaporedno številka podpisnika, ki jo izpolni predsednik ustanovne seje, ko zbere vse podpisne lističe
  • ime in priimek podpisnika,
  • registrirano ime in sedež organizacije, ki jo podpisnik zastopa,
  • funkcijo podpisnika v organizaciji,
  • izjavo podpisnika, da je pooblastilo priloženo ali da pooblastilo ni priloženo ter ob tem zavezo, da bo ustrezno pooblastilo ali odobritev v pisni obliki posredoval na sedež foruma v 6 mesecih od podpisa tega dogovora,
  • podpis in
  • žig organizacije

 

Ljubljana, 09. oktober 2008

 

PODPISI:

 

Podpisni list

 

D O G O V O R A
o ustanovitvi
in
P R A V I L

NACIONALNEGA FORUMA HUMANITRARNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

z dne 09.10.2008

 

Zaporedna številka podpisnika (izpolni predsednik foruma):

 

Ime in priimek:

 

Organizacija, ki jo podpisnik zastopa (registrirano ime in sedež; brez kratic):

 

Funkcija podpisnika v organizaciji (npr. predsednik, tajnik, član…):

 

Pooblastilo podpisnika (obkroži samo eno):

je priloženo

ni priloženo, podpisnik pa se zavezuje, da bo ustrezno pooblastilo ali odobritev v pisni obliki posredoval na sedež foruma v 6 mesecih od podpisa tega dogovora

 

Podpis:

 

Žig organizacije:

 

Podpisni list

 

D O G O V O R A

o ustanovitvi

in

P R A V I L

NACIONALNEGA FORUMA HUMANITRARNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

z dne 22.09.2008

 

Zaporedna številka podpisnika (izpolni predsednik foruma):

 

Ime in priimek:

 

Organizacija, ki jo podpisnik zastopa (registrirano ime in sedež):

 

Funkcija podpisnika v organizaciji (npr. predsednik, tajnik, član…):

 

Pooblastilo podpisnika (obkroži samo eno):

je priloženo

ni priloženo, podpisnik pa se zavezuje, da bo ustrezno pooblastilo ali odobritev v pisni obliki posredoval na sedež foruma v 6 mesecih od podpisa tega dogovora

Podpis:

 

Žig organizacije: